Informacje

W 2015 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało „Czasowi Kultury” 12 punktów.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w nadesłanych tekstach (także tytułów).
Za prawa cytowania fragmentów innych publikacji (tekstów, tabel, rycin oraz ilustracji) odpowiedzialni są autorzy artykułu.

 1. Materiały nadsyłane powinny być zredagowane zgodnie ze standardami przyjętym w „Czasie Kultury” i przesłane tylko pocztą elektroniczną na adres redakcja@czaskultury.pl
 2. Do artykułu należy dołączyć
  – streszczenie w języku polskim (do 700 znaków)

  – słowa kluczowe
  – biogram: rok urodzenia, stopień naukowy, miejsce pracy, obszar zainteresowań naukowych, wybrane publikacje.
 3. Teksty należy zapisać czcionką Times New Roman w formacie rtf lub doc.
 4. Wielkość czcionki: 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza.
 5. Cytowane w tekście i przypisach fragmenty tekstów zapisujemy czcionką prostą, ujmując tekst w cudzysłów. Cudzysłowy powinny być polskie (dolny i górny). Tekst cytowany w cytacie powinien być ujęty w cudzysłów wewnętrzny typu francuskiego («...»).
 6. W tekście i przypisach tytuły książek, artykułów, utworów, filmów oraz dzieł sztuki zapisujemy kursywą.
 7. Tytuły gazet i czasopism zapisujemy czcionką prostą w cudzysłowie.
 8. Zwroty w języku obcym – łacińskie, angielskie itp. należy zapisać kursywą.
 9. Przypisy:
 • stosujemy przypisy dolne,
 • przypisy powinny mieć numerację ciągłą w obrębie całego artykułu,
 • jeżeli konieczne jest sporządzenie przypisu do tytułu tekstu, to przypisu tego nie numerujemy, lecz opatrujemy gwiazdką,
 • w wypadku hiperłącza należy podać imię i nazwisko autora (albo nick), tytuł artykułu, nazwę portalu, datę publikacji (jeśli jest podana na stronie), dopiero potem link i datę dostępu zapisaną w nawiasach miękkich w formacie np. (25.02.2015) (bez „data dostępu” itp.), np.
  C. Winterer, Visualizing Benjamin Franklin´s Correspondence Network, Maping The Republic of Letters, 10.03.2009, http://republicofletters.stanford.edu/casestudies/franklin.html (19.02.2015).
 • w przypadku Wikipedii, podajemy w następującej formie: Hasło „...”, Wikipedia, http//:.... (25.02.2015)
 • zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać:
  – inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł dzieła (kursywą), miejsce i rok wydania, numer strony której dotyczy przypis, np.:
  1 A.C. Danto, Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, przekł. L. Sosnowski, Kraków 2006, s. 45.
  – w wypadku pracy zbiorowej: inicjał imienia i nazwisko redaktora, tytuł dzieła, miejsce i rok wydania:
  1 A. Gwóźdź (red.), Ekrany piśmienności, Warszawa 2008, s. 107.
  – w wypadku pracy będącej częścią większej całości:
  1 G. Sztabiński, Konstruktywizm, [w:] G. Dziamski (red.), Od awangardy do postmodernizmu. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, Warszawa 1996, s. 243.
  – w wypadku artykułu w czasopiśmie:
  1 M. Giżycki, Koniec kina czy koniec kultury?, „Kwartalnik Filmowy” 35/2001, s. 356–361.
  – w wypadku katalogu wystawy:
  1 J. Lewczyński, [w:] J. Lewczyński – archeologia fotografii, katalog wystawy, Galeria Pusta, Katowice 1997.
  – w wypadku nawiązań do dzieła filmowego:
  1 Noc na ziemi, reż. i scen. J. Jarmusch, USA 1991.
 • tytuły prac cytowanych po raz pierwszy podawane są w przypisie w pełnym brzmieniu, wraz z miejscem i rokiem wydania. Przy ponownym cytowaniu pracy danego autora używamy zapisu skróconego. Cytując dzieło z poprzedniego przypisu, stosujemy „Ibidem” z dodaniem numeru strony cytatu, np.:
  1 A.C. Danto, Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, przekł. L. Sosnowski, Kraków 2006, s. 45.
  2 Ibidem, s. 65.
  oraz:
  1 G. Sztabiński, Konstruktywizm, [w:] G. Dziamski (red.), Od awangardy do postmodernizmu. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, Warszawa 1996, s. 243.
  2 M. Giżycki, Koniec kina czy koniec kultury?, „Kwartalnik Filmowy” 35/2001, s. 356–361.
  3 G. Sztabiński, Konstruktywizm..., s. 240.