Polityka wykorzystywania plikw Cookies:
Informujemy, i strona wykorzystuje pliki cookies w celach tworzenia statystyk i informacyjnych. Cookies nie s szkodliwe dla komputera ani dla uytkownika i jego danych. Zawarto plikw cookies nie pozwala na identyfikacj uytkownika. Za pomoc plikw cookies nie s przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Korzystanie z cookies jest moliwe poprzez ich akceptacj przez przegldark i nie usuwanie ich z dysku. Mona zablokowa pliki cookies poprzez zmian ustawie domylnych swojej przegldarki, pozostawienie ustawie domylnych, powoduje, wyraenie zgody uytkownika do stosowania plikw cookies.

Call for papers


Czas Kultury: Samokolonizacja

„Samokolonizacja” opisuje wieloznaczne wyobraenia Polaków na temat kondycji naszej wspólnoty wobec innych modeli kulturowych. Historycznie penilimy zarówno funkcj kolonizatora, jak i kolonizowanego, i obie te role maj znaczenie dla naszej dzisiejszej podmiotowoci. Wspóczenie mamy take skonno do sytuowania si na pozycji ofiary kulturowej bd ekonomicznej kolonizacji zachodnich pastw Europy czy Stanów Zjednoczonych. Pojcie samokolonizacji skupia wic kompleks rónych postaw i reakcji, które wyzwala w Polakach problematyka wadzy, przemocy czy zawaszczania jednych narodów przez drugie.    

Konieczna wydaje si rewizja starych wyobrae o polskich „koloniach”, czyli wschodnich rubieach, które w historii kraju peniy funkcje podobne do „dzikiego Zachodu” (terenów podatnych na podbój i eksploatacj), czyli – polski „Dziki Wschód”. Mentalno kolonialna w polskiej tradycji sarmackiej jest dzisiaj opisywana przez intelektualistów analizujcych historyczne fantazmaty, takich jak – kontynuujcy prac Daniela Beauvois – Jan Sowa i Andrzej Leder.  

Klisze kolonialne wyjtkowo silnie wybrzmiewaj w sztuce wspóczesnej, by wspomnie choby polsk wystaw na weneckim Biennale w 2015 roku. Akcj odegranego wówczas spektaklu Halka wedug Moniuszki osadzono na Haiti we wspólnocie potomków polskich onierzy Napoleona.   

Sytuacja polskiego spoeczestwa, bdcego jednym z najbardziej homogenicznych rasowo w Europie zachodniej, skania do zastanowienia si nad odruchem rozprawiania si z kliszami kolonialnymi. Czy rewizji tych zawsze udaje si dokona z powodzeniem? Z czego wynikaj i do czego nam su? Oscylujc midzy pojciami samokolonizacji i wykluczenia zachcamy do rozwaa na tym, w jaki sposób, w kontekcie polskiej tradycji, mona definiowa podmiotowo i inno?   

Do zadawania tych i innych pyta zapraszamy przedstawicieli rónych dziedzin: historyków, literaturoznawców, filozofów, socjologów, historyków i krytyków sztuki i in. Wród tematow pojawi si moe nasilajce si nagromadzenie wtków etnicznych i egzotycznych w polskiej sztuce jako odreagowanie istotnego kompleksu, wyobraenia zwizane z lkiem przed opresj kolonizacyjn, a równoczenie niewiadome kolonizacyjne tsknoty polskiej tosamoci w literaturze i eseistyce, wiadomo i niewiadomo peryferyjna w kulturze i polityce, widoczna choby w silnej fali emigracyjnej ostatnich lat oraz w kryzysie uchodczym, tak silnie w Polsce napitnowanym.  

Na teksty o objtoci maksymalnie 20 000 znaków, przygotowane wedug Informacji dla autorów, czekamy do 31 padziernika 2016 roku. 
Artykuy naley przesya na adres: redakcja@czaskultury.pl.

Redaktorka prowadzca: Agata Araszkiewicz  

Przykadowa bibliografia:
Jan Sowa, „Fantomowe ciao króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesn form”, Kraków 2011,
Andrzej Leder, „Przeniona rewolucja..wiczenie z logiki historycznej”, Warszawa 2014,
Stanley Bill, „W poszukiwaniu autentycznoci. Kultura polska i natura teorii postkolonialnej”, „Praktyka Teoretyczna” 1/2014,
Vivek Chibber, „Postcolonial Theory and the Specter of Capital”, 2013,
A. Kiossev, „Notes on Self-1 colonising Cultures”, [w:] „Cultural Aspects of the Modernization Process”, Oslo 1995. 
C. Snochowska-Gonzalez, „Post-colonial Poland: 9 On an Unavoidable Misuse”, „East European Politics and Societies and Cultures” 2012, Vol. 26, No. 4, s. 708–723.
Pawe Marczewski, „Paradoksy samokolonizacji Europy Wschodniej”, „Przegld Humanistyczny”, 5/2014
Janusz Mucha, „Socjologia w Europie rodkowo-Wschodniej czy socjologia wschodnioeuropejska?”, „Przegld Socjologiczny”, 2/2009, s. 9–31
Aleksandyr Kiosew, „Uwagi o samo-kolonizujcych si kulturach”, „Dekada Literacka” 9/10 (167/168)/2000, s. 14–15.     

„Czas Kultury” to pismo spoeczno-kulturalne notowane w bazach CEEOL, Index Copernicus i Eurozine oraz w polskim wykazie czasopism naukowych (tzw. lista „B”) z 12 punktami. 

Informacje dla autorów: http://czaskultury.pl/?mod=informacje